Zasady


Ostatnia aktualizacja regulaminu: 06.01.2020r.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

FINBLIQS.COM

5

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

       Użytkownik - osoba fizyczna mająca minimum 18 lat w dniu rejestracji Konta, która dokonuje rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie.

Partner   - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje rejestracji Konta Partnera w Serwisie.

Serwis  - strona internetowa www.finbliqs.com.

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kwestionariusz – formularz elektroniczny wypełniany przez Użytkownika jego danymi osobowymi, w tym danymi o posiadanych produktach finansowych.

Oferta  - wiadomość o charakterze marketingowo-handlowym kierowana przez Partnera do Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

Konto  -  dostępne dla Użytkownika lub Partnera miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

Podmiot współpracujący - Kontomatik 

Kontomatik – KONTOMATIK UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno, Litwa, o kodzie osoby prawnej 304852516, kod VAT: LT100011837810 będącą instytucją płatniczą świadczącą wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku nadzorowaną przez Bank Litwy wpisaną do rejestru prowadzonego przez Bank Litwy pod numerem LB000487 na mocy decyzji z dnia 17.12.2018 r. oraz KONTOMATIK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338706, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213542911, REGON: 142043500, z kapitałem zakładowym w wysokości 250.000,00 złotych, opłaconym w całości, wpisana do rejestru dostawców  świadczących wyłącznie usługę  dostępu do informacji o rachunku prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27.09.2019 r. nr AISP1/2019.

2.    Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod domeną https://finbliqs.com/ („Serwis”) jest  Krzysztof Biernat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KABE Krzysztof Biernat z siedzibą ul. Robotnicza 1b, 63-700 Krotoszyn, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 621-168-04-95, REGON: 300481941 Dane kontaktowe Serwisu: tel.: +48 536 816 456, e-mail: krzysztof.biernat@finbliqs.com.

3.   Regulamin określa zasady działania Serwisu, który przeznaczony jest dla Użytkowników szukających m.in. ofert produktów finansowych oraz Partnerów, którzy mogą dokonywać zgłoszeń Ofert dla zarejestrowanych Użytkowników. Serwis pośredniczy w nawiązywaniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami i Partnerami, przy czym Serwis premiuje rejestrację Użytkowników i podanie przez nich danych pozwalających na przekazanie dedykowanej Oferty, tj. obsługuje system premiowych nagród.

4.   Korzystanie z usług Serwisu dla Użytkowników jest bezpłatne w ramach udostępnionych im funkcjonalności, a Partnerzy ponoszą opłaty przewidziane niniejszym Regulaminem za korzystanie z Serwisu. Niezależnie od świadczenia usług, w Serwisie prezentowane mogą być treści o charakterze informacyjnym dotyczące tematyki finansowej, z których korzystanie jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji ani podania danych osobowych.

5.    Każdy Użytkownik i Partner z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem lub Partnerem a Serwisem umowy oświadczenie usług elektronicznych.

6.    Korzystanie z funkcjonalności Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript (w tym JavaScript library) i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, Java Script (w tym JavaScript library) i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, dostęp do obsługiwanego numeru telefonu komórkowego.

II. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

A) LOGOWANIE

1.    Użytkownikiem, który dokona rejestracji Konta w Serwisie może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Finbliqs.

2.    Rejestracja Konta Użytkownika wymaga wypełnienia formularza elektronicznego poprzez podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia (celem weryfikacji pełnoletniości), adresu e-mail i hasła wraz z jego potwierdzeniem. Użytkownik ponadto ma obowiązek zaakceptować treść Regulaminu i Polityki prywatności, jak i przejść test zabezpieczenia antybotowego, a opcjonalnie może dokonać subskrypcji newslettera. Po wybraniu przycisku „Załóż konto użytkownika” Serwis wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, po jego kliknięciu Użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania, gdzie wpisuje adres e-mail i hasło do Konta.

3.    Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera po wybraniu w zakładce Konta „Moje zgody” i zaktualizowaniu swojego oświadczenia.

4.     Użytkownik może dokonać zmiany hasła z poziomu Konta przez wybranie zakładki „Hasło”, albo podczas logowanie wybrania opcji „nie pamiętam hasła” i przejścia procedury zmiany dostępu.

B) KWESTIONARIUSZ

1.    Celem otrzymania Ofert i tym samym punktów premiowych Użytkownik w pierwszej kolejności wypełnia formularz elektroniczny Kwestionariusza i podaje następujące dane pozwalające na dopasowanie ofert:

- płeć,

- numer telefonu,

- województwo i miejscowość zamieszkania,

- wybiera z listy stan cywilny,

- wybiera z listy branżę pracy,

- wybiera z listy formę zatrudnienia,

- wybiera z listy przedział swojego dochodu netto miesięcznie,

- odznacza zainteresowania (przynajmniej jedno),

- podaje ile razy w ciągu roku jeździ na wakacje,

- podaje ile ma dzieci,

- podaje ile posiada nieruchomości,

- odznacza jakie produkty finansowe posiada z wymienionych w Serwisie (w tym kwoty związane z tymi produktami, miesiąc zawarcia umowy, planowaną datę zakończenia umowy oraz nazwę instytucji, z którą zawarł umowę; dane dotyczą produktów pozostających w mocy – nie wygasłych).

2.   Po wybraniu konkretnego produktu finansowego, Użytkownik jest pytany o szczegóły tego produktu, które wpisuje w wyświetlonym polu. Dla polis będzie to informacja o kwocie składek na dany okres; dla kredytów, pożyczek i leasingu informacja o kwocie rat lub limitów; dla rachunków lub lokat informacja o łącznej kwocie posiadania; dla pozostałych produktów finansowych takich jak fundusze inwestycyjne czy obligacje będzie to informacja o zainwestowanej kwocie. Podanie szczegółu odznaczonego produktu finansowego jest wymagane i niezbędne to otrzymania dopasowanych ofert od Partnerów.

3.    Kolejno po wypełnieniu Kwestionariusza jak w ust. 1 i 2 powyżej celem dokończenia uzupełniania Konta Użytkownik proszony będzie o wyrażenie zgody, aby podmiot współpracujący uzyskał dla Serwisu dostęp do informacji o rachunku bankowym/rachunkach bankowych Użytkownika w ramach świadczenia usługi dostępu do rachunku zgodnie z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175 ze zm.). Podmiot współpracujący dokona importu danych z rachunku bankowego Użytkownika, kolejno porządkując tak pobrane dane z historii rachunku/rachunków i udostępni je Serwisowi, aby ten przypisał je do Konta Użytkownika i poprzez tak uzyskane dane mógł przedstawić Użytkownikowi Oferty dopasowane do Użytkownika i znajdujące się w kręgu jego zainteresowań.

4.    Aby wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 3 Użytkownik musi dokonać wyboru kraju, w którym posiada rachunek bankowy, do którego udziela dostępu Podmiotowi współpracującemu  i chce, aby dane z niego pochodzące w wersji uporządkowanej ze względu na cel były przekazane Serwisowi, kolejno wyboru banku z listy znajdującej się w oznaczonym oknie na stronie Kwestionariusza. Wtenczas Użytkownik zostanie przekierowany do logowania na wskazany rachunek bankowy przez podanie danych uwierzytelniających właściwych dla systemu jego banku (zwykle loginu i hasła).

5.    Użytkownik, aby otrzymywać Oferty i brać udział w systemie premiowym ma obowiązek wyrazić zgodę jak w ust. 3 i 4 powyżej do minimum jednego rachunku bankowego, którego jest właścicielem. Według swojego wyboru może udostępnić dane z więcej niż jednego rachunku bankowego.

6.    Pobranie danych z rachunku bankowego dotyczy danych z wszystkich rachunków, do których dostęp jest umożliwiony zgodą Użytkownika i jego logowaniem do banku, tj. danych osobowych, historii rachunku bankowego i salda. Ma charakter jednorazowy, a więc zgoda na pobranie danych z momentem jej wyrażenia nie może być cofnięta, ani nie będzie wykorzystywana więcej razy niż jednorazowe pobranie danych aktualnych na moment pobrania przez system Podmiotu współpracującego.

7.    Procedura wyrażenia zgody z ust. 4 jest bezpieczna, żaden podmiot poza Użytkownikiem i bankiem, w tym ani Serwis ani Podmiot współpracujący – nie wchodzi w posiadanie danych uwierzytelniających do rachunku bankowego Użytkownika, a są one ściśle poufne.

8.    Uporządkowanie danych pobranych z rachunku/rachunków bankowych Użytkownika pozwoli Serwisowi na zaczytanie do jego Konta poniższych danych w wersji zagregowanej, bez podawania jakichkolwiek danych osobowych Konta w Serwisie (dane odzwierciedlone w zależności od ich faktycznego istnienia na rachunku):

- wynagrodzenie – wysokość, częstotliwość i daty wpływu, suma z danego okresu, w tym emerytura, renta

- wysokość, częstotliwość i daty płatności rat pożyczek/kredytów (w tym kredytów hipotecznych) oraz nazwy instytucji finansowych udzielających pożyczki/kredytu (w tym kredytu hipotecznego), jak i płatność całej kwoty zadłużenia

- wysokość, częstotliwość i daty płatności rat umowy leasingu pojazdu/urządzeń oraz nazwy finansujących leasing, jak i płatność całej kwoty zadłużenia

- wysokość, częstotliwość i daty spłat pożyczki, zakupów ratalnych, karty kredytowej lub innego – regularnego – zadłużenia (np. czynsz najmu)

-  transakcje bez udziału właściciela rachunku dot. zajęć egzekucyjnych, tj. potrąceń

- spłaty dobrowolne zadłużenia na rzecz wyspecjalizowanych podmiotów windykacyjnych

- kwoty uzyskiwane z zabezpieczenia społecznego, tj. alimenty-tutaj uzyskiwane i płacone, środki z  prywatnych organizacji charytatywnych i organizacji pozarządowych, świadczenia socjalne (zapomogi, zasiłki, 500+ i inne)

- data urodzenia (tj. wiek)

- saldo karty kredytowej, kwota dostępnego kredytu, a to w walucie karty, limit kredytowy jako liczba dodatnia, oprocentowanie karty wyrażone w procentach

- średnie miesięczne saldo rachunku bankowego

- transakcje dot. składek ubezpieczeniowych wraz z nazwą towarzystw ubezpieczeniowych będących beneficjentami

- transakcje dot. funduszy inwestycyjnych i biur maklerskich wraz z nazwą instytucji beneficjenta transakcji

- wysokości lokat bankowych

- dane dot. transakcji związanych z: (1) życiem nocnym - puby i bary koktajlowe, kluby nocne, kluby dżentelmenów, (2) usługi transportu – usługi taksówkarskie (np. Uber, Taxify, Lyft), usługi carpooling (np. BlaBlaCar) i wynajem samochodów, (3) używki – tytoń, papierosy, sklepy spirytusowe i alkoholowe, internetowe sklepy alkoholowe, (4) hazard -  gry hazardowe i zakłady online, losy loterii, kasyna, zyski z hazardu i gier losowych, (5) uroda - kosmetyki, apteka, sklepy z perfumami, fryzjer, salony manicure i pedicure, podstawowe wydatki higieniczne, (6) wolny czas - siłownia, kino, teatr, hotele, bilety lotnicze, księgarnie, gry, (7) wynajem – czynsz i opłaty opłacany, (8) media – koszt telefonu, Internetu, telewizji, pakietów pre-paid, (9) opłaty za dostawę mediów - prąd, gaz, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci, ścieki, (10) opłaty bankowe i inne opłaty finansowe, (11) gastronomia – zakupy sklep spożywczy, jedzenie poza domem-bary, restauracje, kawiarnie, bary, fast food, (12) dzieci - wydatki i dochody związane z dziećmi; zabawki, akcesoria i ubrania dla niemowląt, małych dzieci i młodzieży, sklepy dla dzieci, opłaty za przedszkole i przedszkola, podręczniki i wydatki w szkole podstawowej; nie obejmuje: szkolnictwa wyższego, opłat uniwersyteckich, specjalistycznych szkoleń i kursów, (13) opieka zdrowotna - koszt   leków, wizyty u lekarza i dentysty, rachunki szpitalne, rachunki za leczenie, rachunki za rehabilitację, (14) samochód -  koszt   paliwa, opłat parkingowych, ubezpieczenia, napraw, akcesoria samochodowe, podatki i opłaty drogowe, bilety, (15) transport publiczny - bilety i opłaty za transport publiczny, (16) odzież – koszt zakupu ubrań, butów, torebek, (17) remont - koszt   budownictwa, zakupu mebli, wyposażenie wnętrz i sprzętu AGD.

9.    Jeżeli po pobraniu z rachunku i zaczytaniu do Konta Użytkownik dostrzeże, że zaczytane i uporządkowane dane są niezgodne z rzeczywistością, może zwrócić na to uwagę Serwisowi wraz ze skorygowaniem takich danych i udokumentowaniem potrzeby modyfikacji, a wtenczas Serwis ma obowiązek dokonania korekty.

10. Jeżeli system Serwisu wykaże niezgodność pomiędzy danymi posiadacza rachunku bankowego udostępnionego a danymi Użytkownika, nie odzwierciedli takich danych w Koncie, a Użytkownik będzie o tym informowany na podany przez niego e-mail, z zastrzeżeniem wyjaśnienia lub podania właściwych danych Użytkownika lub Konta, pod rygorem usunięcia Konta z Serwisu (wypowiedzenia umowy o dostęp do Konta w sposób natychmiastowy) lub pozostawienia Konta jako niewidocznego dla Partnerów, a więc nieotrzymującego Ofert i punktów premiowych. W razie braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem w celu weryfikacji, odmowy poddania się weryfikacji lub braku zgody na zmianę danych na odpowiadające prawdziwości, Serwis może wypowiedzieć zawartą na skutek rejestracji Konta z Użytkownikiem umowę w trybie natychmiastowym wraz z utratą wszystkich punktów premiowych, jeżeli Użytkownik je otrzymał. W szczególności Użytkownik co do którego jest wymóg bycia osobą fizyczną powyżej 18 r.ż. nie może podawać danych rachunku bankowego innego niż swój osobisty lub którego jest współposiadaczem, lub rachunku swojej jednoosobowej działalności.

11.   Serwis jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości i kompletności danych z Kwestionariusza, w szczególności pod kątem danych uzyskanych z udostępnionego rachunku/rachunków bankowych, a także Użytkownik wyraża zgodę na uzupełnienie przez Serwis lub skorygowanie takich danych podawanych w Kwestionariuszu w razie podania błędnych danych przez Użytkownika. po uzgodnieniu z Użytkownikiem takich danych. Ustęp 10 powyżej stosuje się odpowiednio.

12.   Uzyskane i uporządkowane dane z rachunku/rachunków bankowych Użytkownika są widoczne dla Partnerów i innych Użytkowników w formie anonimowej, tj. bez danych osobowych identyfikujących Użytkownika bezpośrednio, a numer telefonu, imię i nazwisko, są zanonimizowane do czasu wykupienia opcji udostępnienia dla danego Partnera. Jeżeli Użytkownik chciałby pewne dane z Konta usunąć, powinien zwrócić się do Serwisu z takim wnioskiem, z tym że Serwis przy jego rozpatrzeniu kieruje się interesem Serwisu, Użytkownika i Partnerów. Usunięcie danych Konta odbywa się w innym razie zawsze przez usunięcie Konta przez Serwis – w przypadkach podanych w Regulaminie – lub w każdym czasie przez wypowiedzenie Użytkownika, ze skutkami opisanymi w Regulaminie. Użytkownik bierze odpowiedzialność za pobierane dane.

13.   Wypełnienie Kwestionariusza i zastosowanie się do ust. 3 i n. powyżej Użytkownik oznacza wysyłkę do danych do Serwisu i zaczytane ich do Konta. Dopiero wówczas Konto Użytkownika bierze udział w  systemie premiowym Serwisu i Użytkownik może otrzymywać Oferty.

14.   Użytkownikowi nie wolno w treści Kwestionariusza przekazywać żadnych danych wprost identyfikujących go, np. imienia, nazwiska, PESEL, a numer telefonu i imię i nazwisko tylko Partnerom, którzy wykupili osobny dostęp. Takie dane też nie będą pokazywane publicznie w Serwisie.

15.   Kwestionariusz może być w każdym czasie przez Użytkownika aktualizowany przez wybranie takiej opcji w zakładce „Kwestionariusz” i zaznaczenie potwierdzenia wysłania aktualizacji do Serwisu. Wtenczas Użytkownik może ponownie udostępnić w sposób jednorazowy dane rachunku/rachunków bankowych udostępnianych wcześniej (chyba, że rachunek taki jest już rachunkiem zamkniętym to ma obowiązek podać aktualny rachunek do udostępnienia), zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3 i n. powyżej.

C) OFERTY

1.   Po wysłaniu Kwestionariusza Użytkownik za pomocą skrzynki w zakładce „Oferty” odbiera wiadomości od Partnerów. W razie otrzymania nowych Ofert wiadomości wyświetlą się od razu po zalogowaniu do Konta.

2.   O otrzymaniu oferty od Partnera Użytkownik jest informowany przez wiadomość e-mail od Serwisu, za jej pośrednictwem może zostać skierowany do odczytania Oferty. Informacja powiadamiająca o pojawieniu się Oferty dla Użytkownika kierowana jest do niego także poprzez automatyczną wiadomość SMS na podany przez niego w Kwestionariuszu numer telefonu komórkowego (na który nie powinien odpowiadać, a w celu odczytania Oferty proszony jest o zalogowanie do Konta).

3.   Użytkownik może skontaktować się z Partnerem, który wysłał ofertę przez dane kontaktowe podane przez niego w Ofercie. Partnerzy otrzymają dane kontaktowe Użytkownika (po kliknięciu przez niego przycisku "Chcę otrzymać więcej informacji") oraz imię i nazwisko Użytkownika tylko w ramach dodatkowej płatnej usługi udostępnienia numeru. Użytkownicy biorący udział w programie premiowym na warunkach z Regulaminu przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na takie udostępnienie danych kontaktowych Partnerom w celu przedstawienia telefonicznej oferty lub kontaktu handlowego.

 

III. REJESTRACJA PARTNERA

A) LOGOWANIE

1.    Partnerem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w swojej ofercie posiada produkty określane w Kwestionariuszu znajdującym się w Serwisie.

2.   Rejestracja konta Partnera wymaga wypełnienia formularza elektronicznego poprzez podanie imienia i nazwiska osoby rejestrującej, nazwy firmy, adresu e-mail i hasła wraz z jego potwierdzeniem. Partner ponadto ma obowiązek zaakceptować treść Regulaminu i Polityki prywatności, jak i przejść test zabezpieczenia antybotowego, a opcjonalnie może dokonać subskrypcji newslettera. Po wybraniu przycisku „Załóż konto partnera” Serwis wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, po jego kliknięciu Partner zostaje przekierowany na stronę logowania, gdzie wpisuje adres e-mail i hasło do Konta.

3.    Partner może zrezygnować z subskrypcji newslettera po wybraniu w zakładce Konta „Moje zgody” i zaktualizowaniu swojego oświadczenia.

4.    Partner może dokonać zmiany hasła z poziomu Konta przez wybranie zakładki „Hasło”, albo podczas logowanie wybrania opcji „nie pamiętam hasła” i przejścia procedury zmiany dostępu.

5.    Serwis nie prowadzi profili z danymi Partnerów, a to partnerzy wysyłając Oferty do Użytkowników są zobowiązani do przedstawienia swojego podmiotu.

B) ZASADY SKŁADANIA OFERT

1.    Partner może składać Oferty Użytkownikom zarejestrowanym w Serwisie, którzy przeszli całość uzupełnienia Konta jak w lit. B Regulaminu powyżej. Po wybraniu zakładki „Wyślij oferty” Partner może filtrować bazę Użytkowników przez parametry: płci, województwa, wieku, posiadanych produktów finansowych z listy w Serwisie, stanu cywilnego, branży pracy, wielkości dochodu, formy zatrudnienia, zainteresowań, ilości wyjazdów na wakacje, ilości dzieci, ilości posiadanych nieruchomości. Po wybraniu filtrów Serwis wyświetli Użytkowników o takich parametrach lub pokaże informację, że brak jest Użytkowników o takich parametrach.

2.    Wyniki wyświetleń pokazują Konta Użytkowników przez zanonimizowanie ich danych osobowych. Po najechaniu kursorem na Użytkownika pokazują się Partnerowi informacje wpisane w Kwestionariuszu przez Użytkownika i zaczytane przez dostęp do rachunku/rachunków bankowych Użytkowników.

3.    Partner może wybrać Użytkownika i za pomocą formularza „Treść oferty” będącego polem do wiadomości tekstowej, skierować do Użytkownika swoją ofertę. W treści Oferty Partner ilość znaków nie jest ograniczona. Partner może wybrać wielu Użytkowników i sfomułować do nich wysyłkę jednej Oferty.

4.   Serwis informuje Partnera, ile skierowanych przez niego Ofert zostało odczytanych przez Użytkowników.

5.  Użytkownik nie może za pośrednictwem Serwisu odpowiedzieć na Ofertę i prowadzić korespondencji. Nawiązanie kontaktu handlowego odbywa się indywidualnie.

6.    Wysłanie jednej Oferty do Użytkownika kosztuje 1 punkt, który jest odejmowany z Konta Partnera w momencie wysłania Oferty. Do jednego Użytkownika można wysłać więcej niż jedną Ofertę. Partner może wybrać opcję "Pomiń osoby, do których już wysłałem ofertę", a wtedy nie wyświetlą mu się Użytkownicy, do których już kierował Ofertę.

7.    Wysłane oferty zapisują się w historii w Koncie Partnera w zakładce „Wysłane oferty”.

8.    Partner, który uzyskał dostęp do danych osobowych Użytkowników Serwisu przez kierowanie do nich Ofert, obowiązany jest je zachować w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione.

9.    Partner może w Serwisie zaznaczyć opcję „pokaż numer telefonu” Użytkownika. Po jej wybraniu Partnerowi okaże się numer telefonu Użytkownika i będzie dla tego partnera aktywny w podglądzie Użytkownika, a Partner może wykorzystać go do kontaktu handlowego tylko w granicach tematyki Serwisu i z poszanowaniem życia prywatnego Użytkownika.

C) CENNIK

1.   Wysyłanie Ofert do Użytkowników wiąże się z ponoszeniem opłat. Partner dokonuje za pośrednictwem zakładki „Dodaj punkty” doładowania pakietu punktów za określoną kwotę. W tym celu wybiera kwotę doładowania (z listy dostępnych pakietów), potwierdza treść Regulaminu i Polityki prywatności oraz wybiera przycisk „Potwierdź”, który przekieruje Partnera do zakładki szybkiej płatności obsługiwanej prze podmiot Cashbill S.A.

2.    Dostępne warianty pakietu punktów znajdują się w opcjach wybrania kwoty doładowania. 1 punkt kosztuje 2 złote brutto. Serwis ma prawo do stosowania cen promocyjnych dla danego Partnera. Wybranie wariantu „Pokaż numer telefonu” jest dodatkowo płatne i kosztuje za danego Użytkownika 5 punktów, czyli 10 złotych brutto odliczane z pakietu partnera w momencie wybrania ikony „pokaż numer telefonu”. Przy czym Serwis nie gwarantuje i nie odpowiada za to, czy Użytkownik nawiąże drogą telefoniczną kontakt z Partnerem. Serwis dopuszcza jakkolwiek zwrot punktów Partnerowi za opcję ujawnienia numeru gdy zostanie udowodnione, że Użytkownik podał nieprawdziwy numer telefonu w Serwisie. Zwrot może nastąpić na reklamację Partnera zgłoszoną w ciągu 1 miesiąca od udostępnienia numeru telefonu.

3.    Po wykonaniu doładowania stan punktowy ulega zmianie i widoczny jest w prawym górnym rogu Serwisu przy zakładce logowania.

4.    Partner w zakładce „Dodaj punkty” widzi także historię doładowań. Faktura VAT za doładowanie punktów zostanie przesłana na e-mail Partnera w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty za zamówione doładowanie punktów. Jednocześnie Partner rejestrując Konto wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT drogą elektroniczną – poprzez e-mail podany w rejestracji Konta Partnera.

5.   Serwis zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili. Zmiana Cennika jest równoznaczna ze zmianą regulaminu. Nowy cennik zaczyna obowiązywać z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie i ma zastosowanie do nowych doładowań.

6.    Okres ważności wykupionego pakietu punktów to 6 miesięcy. Zakup przez Partnera kolejnego pakietu w okresie ważności poprzedniego, powoduje dodanie niewykorzystanej w poprzednim okresie puli punktów oraz odpowiednie przedłużenie tego okresu ważności o kolejne 6 miesięcy.

IV. ZASADY PREMIOWANIA UŻYTKOWNIKÓW

1.     Użytkownik otrzymuje punkty za przesłane do niego i odczytane Oferty od Partnerów. Użytkownik nie ma obowiązku odpowiadania na Oferty, a punkty premiowe zostają dopisane do Konta Użytkownika i są widoczne w prawym górnym rogu serwisu przy okienku zalogowania.

2.    Naliczenie punktów następuje w momencie wybrania opcji odczytania wiadomości z Ofertą od Partnera.

3.    Za każdą odczytaną Ofertę Użytkownik otrzymuje 1 punkt premiowy. Zakazane jest łączenie punktów z różnych Kont Użytkownika lub różnych Użytkowników.

4.     W ciągu 5 lat od rejestracji Konta Użytkownik może w wybranym przez siebie momencie dokonać zamiany posiadanych punktów lub ich części na nagrodę, która aktualnie znajduje się jako dostępna w zakładce „Nagrody” w Koncie Użytkownika. Po upływie 5 lat zgromadzone punkty wygasają, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na nagrody zgodnie z Regulaminem.

5.    Aby zamówić daną nagrodę Użytkownik musi dysponować minimum taką ilością punktów jaka jest przewidziana za tę rzecz. Serwis na wyraźne zapytanie Użytkownika może wyrazić zgodę na wysyłkę nagrody za częściową ilość punktów z dopłatą przez Użytkownika. Pozostałe po wybraniu nagrody punkty Użytkownika zostają na jego Koncie do wykorzystania w czasie późniejszym.

6.    Po wybraniu nagrody Użytkownik w elektronicznym formularzu podaje dane odbioru nagrody, w tym imię, nazwisko, e-mail, dane adresowe, potwierdza akceptację Regulaminu i Polityki prywatności i wybiera „Potwierdź”, co oznacza wysyłkę zamówienia do Serwisu.

7.    Koszt wysyłki nagrody ponosi Serwis. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, na adres podany w zamówieniu, pod warunkiem, że znajduje się na terytorium Polski.

8.    Użytkownik uzyskuje podgląd do historii swoich zamówień w zakładce „Zamówienia”, w tym może śledzić jego realizację.

9.  Nagroda może stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu. W przypadku gdy wartość otrzymanej nagrody w systemie premiowym przekracza wartość uprawniającą do zwolnienia z opodatkowania, Serwis dokona rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku. W takim wypadku do wartości Nagród zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody, przy czym:

-     Użytkownik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu otrzymania nagrody w Serwisie,

-     Serwis jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Użytkownikowi nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej,

-     Użytkownik wraz ze składaniem zamówienia na nagrodę zobowiązany jest przesłać informacje niezbędne w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Serwis, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podać nr telefonu kontaktowego.

V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

1.    Użytkownik  w każdym czasie ma prawo do usunięcia założonego Konta w Serwisie. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, kierując oświadczenie na adres e-mail: krzysztof.biernat@finbliqs.com. Wtenczas Użytkownik traci uzyskane punkty premiowe, które nie zostały wykorzystane do czasu wypowiedzenia.

2.   Partner w każdym czasie ma prawo do usunięcia założonego Konta w Serwisie. W tym celu Partner ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, kierując oświadczenie na adres e-mail: krzysztof.biernat@finbliqs.com. Wtenczas Partner traci posiadane na swoim Koncie na moment wypowiedzenia punkty i nie ma prawa żądać zwrotu wpłaconych za te punkty środków.

3.    Wraz z usunięciem Konta usuwane są przez Serwis także dane Konta, w tym treści Ofert, dane finansowe itd.

4.    Serwis zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Partnera naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa. Zablokowanie oznacza, że Konto nie jest aktywne, tj. Użytkownik nie otrzymuje Ofert (nie gromadzi punktów premiowych), a Partner nie może Ofert wysyłać.

5.    Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu Oferty, jeśli jej treść narusza Regulamin, prawo lub prawa stron trzecich, bez prawa zwrotu punktów na rzecz Partnera za wysłanie takiej Oferty. Oferty nie mogą naruszać zasad etycznych, rasowych, dobrych obyczajów, podżegać do przestępstw i naruszać prawa.

6.    W przypadku naruszenia przez Użytkownika, Partnera lub osoby trzecie korzystające z Konta w imieniu Partnera (np. pracownicy) obowiązków wynikających z Regulaminu Serwis może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług, co oświadczy Użytkownikowi lub Partnerowi poprzez wiadomość e-mail. Wtenczas Użytkownik traci uzyskane punkty premiowe, które nie zostały wykorzystane do momentu wypowiedzenia, a Partner traci posiadane na swoim Koncie na moment wypowiedzenia punkty i nie ma prawa żądać zwrotu wpłaconych za te punkty środków.

7.    Nagroda odebrana przez Użytkownika nie podlega, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej Regulaminu, zwrotowi ani wymianie, bez zgody Serwisu.

8.    Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia na nagrodę, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu nagrody, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dostarczenia nagrody i wysłanie go na adres korespondencyjny Serwisu lub e-mail: krzysztof.biernat@finbliqs.com.

9.    Zmiany Regulaminu są możliwe – bez zgody Użytkownika i Partnera – ale tylko w zakresie na przyszłość, tj. nowych Kont lub nowych doładowań Partnera, a nie mają skutku dla Użytkowników, którzy już dokonali czynności, np. złożyli zamówienie na nagrodę.